Polnjenje bazenov

V toplih dneh ljudje izkazujejo povpraševanje po polnjenju domačih bazenov. Javno podjetje (JP) Komunala Cerknica obvešča, da je  polnjenje bazenov mogoče izključno pod pogojem, da razmere na vodovodnem sistemu to dopuščajo, in da ni v veljavi ukrep omejitve porabe pitne vode oziroma varčevanja z vodo (obvestila so objavljena na spletni strani JP Komunale Cerknica).

Načini polnjena bazenov:
1.) Polnjenje bazena prek domačega vodovodnega priključka lahko izvede vsak uporabnik sam. Prosimo, da upravljavca sistema (JP Komunala Cerknica) o nameravanem polnjenju obvestite (klic ali mail na info@komunala-cerknica.si), saj je pri upravljanju sistema informacija, da gre za načrtovan odvzem in ne napako na sistemu, zelo pomembna. Obračun se izvede skladno s popisom vodomera oziroma sporočenim stanjem vodomera v obračunsko službo. V primeru rabe pitne vode za polnjenje bazenov, uporabnik plača vse storitve, ki so vezane na količino porabljene vode, torej tudi odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode oziroma storitve povezane z greznicami/MKČN ter okoljsko dajatev. Voda iz bazena je opredeljena kot komunalna odpadna voda, s katero je treba ravnati v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22). Okoljska dajatev se obračuna na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22).

2.) Za hitrejše polnjenje je možen prevoz vode s cisterno, kar izvajajo gasilska društva. Uporabnik napiše vlogo za prevoz vode na info@komunala-cerknica.si. V vlogi je potrebno navesti:
•             lokacijo polnjenja bazena,
•             predvideno količino vode za polnjenje,
•             podatke plačnika računa (ime in priimek, naslov, telefonska številka),
•             kontaktne podatke osebe, ki jo bodo gasilci kontaktirali glede termina prevoza (ime, priimek in telefonska številka).

Po prejemu izpolnjenega obrazca, JP Komunala Cerknica d.o.o. aktivira gasilsko društvo, ki izvede prevoz. Gasilci obračunajo strošek prevoza direktno uporabniku/naročniku, JP Komunala Cerknica pa izda račun za strošek vode.

3.) Polnjenje bazenov iz hidrantov ni dovoljeno.

Vir: Občina Cerknica