datoteke

Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju ULRS 20/2014

Veljavni statut PGD Begunje pri Cerknici (pdf)

Literatura za tečaje GZS (nadaljevalni NTG, vodja skupine VS, vodja enote VEE, vodja enot VE)

Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah (doc)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah. ULRS 93/2011

Pravilnik o vodenju evidence in varovanju osebnih podatkov (pdf)

Pravilnik o delovanju mladih v gasilski organizaciji (doc)

Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev (doc)

Pravila gasilske službe z dne 16.6.2010 ULRS 52/2010 (doc)

Zakon o gasilstvu (uradno prečiščeno besedilo) ZGas-UPB1/ ULRS113/2005

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ULRS

Pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi in izkaznicah ULRS

Tipizacija gasilski vozil (pdf)

Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ULRS

Kodeks etike slovenskega prostovoljnega gasilstva (doc)

Pristopna izjava za vstop članstva v PGD (doc)

Dopis, namenitev dela dohodnine (doc)

Zahteva za namenitev dela dohodnine (doc)

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB5) ULRS

Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozili za spremstvo ULRS 48/2011